MEDIÁCIA je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol zo zmluvného alebo iného vzťahu.

 

Mediačný proces je neformálny, diskrétny, pružnejší a príjemnejší v porovnaní so súdnym procesom. Účastníci sa nemusia zaoberať úkonmi či povinnosťami, ktoré im predpisuje súdne konanie (žaloba, dôkazy, súdne poplatky a podobne).

 

 

Podľa zákona č.420/2004 Z.z. je možné MEDIÁCIOU riešiť spory vznikajúce z:

- obchodných vzťahov a záväzkov (neplnenie zmlúv, splátok, exekúcie),

- občianskoprávnych vzťahov (susedské a iné spory),

- rodinnoprávnych vzťahov (majetkové a dedičské spory, delenie vlastníctva manželov, riešenie rozvodových a porozvodových konfliktov),

- pracovnoprávnych vzťahov (personálne otázky, nevyplatenie mzdy alebo odstupného).

counter

Priebeh mediácie

Mediácia je neformálny a dobrovoľný spôsob riešenia sporov má však svoje pravidlá a postupy.

V prvom rade si na základe referencií, odporúčaní či iným spôsobom vyberiete mediátora, ktorého chcete poveriť vyriešením sporu. Po oboznámení sa s prípadom mediátor posúdi, či je spor vhodný na mediáciu. Pokiaľ mediátor riešenie kauzy prijme, informuje vás o výhodách mediácie, predpokladanom priebehu mediácie, o predpokladanej cene za mediáciu. Taktiež vás poučí o vašich právach a spolu si dohodnete vzájomné pravidlá komunikácie. Spíšete Dohodu o riešení sporu mediáciou“ ktorú podpíšu postupne všetci účastníci mediácie.

Mediátor osloví druhú stranu a informuje ju o poverení ktoré dostal od vás. Keďže jedným z princípov mediácie je dobrovoľnosť, mediácia môže pokračovať len ak s tým súhlasí aj druhá strana sporu. Pokiaľ by to mohlo pôsobiť rušivo, nie je potrebné, aby sa sporné strany osobne stretli u mediátora. V každom prípade obe strany sporu dostanú rovnaký priestor na vysvetlenie svojho stanoviska a pohľadu na predmet sporu. Cieľom mediácie nie je hľadať príčiny sporu alebo hľadanie vinníka. Cieľom mediácie je vytvorenie bezpečnej situácie, v ktorej každý účastník sporu môže prejaviť svoje chápanie a prežívanie sporu. Mediátor následne neutrálnym spôsobom preformuluje vypočuté stanoviská tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia.

V ďalšom priebehu mediátor napomáha stranám uvedomiť si príčinu vzniku sporu. Prostredníctvom vzájomnej komunikácie sa všetky zúčastnené strany snažia pochopiť navzájom svoje postoje snažia sa o pochopenie názorov. Mediátor nikdy neposudzuje kto má pravdu, nikdy nerobí rozhodnutia za žiadnu zo strán, nikoho neobviňuje ani nikomu neukladá čo má robiť. Pomáha účastníkom mediačného stretnutia nájsť obojstranne výhodnú dohodu, otvorene diskutovať o probléme a s obidvoma stranami sa snaží nájsť najvhodnejšie vyriešenie sporu.

Pokiaľ sa na prvom mediačnom stretnutí nepodarí dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie a východisko a ak sú strany sporu ochotné pokračovať v hľadaní riešenia mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú spôsob pokračovania mediácie či termín ďalšieho stretnutia.

V prípade, že účastníci sporou nájdu obojstranne prijateľné riešenie, mediátor s nimi spíše dohodu o vyriešení sporu formou notárskej zápisnice, ktorú podpíšu obe strany sporu spolu s mediátorom a ktorú overuje notár. Takto spísaná dohoda je právnym dokumentom, ktorým sa osoby zúčastnené na mediácii zaväzujú k splneniu povinnosti na ktorách sa pri mediácii dohodli. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora splnila svoj účel.