MEDIÁCIA je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol zo zmluvného alebo iného vzťahu.

 

Mediačný proces je neformálny, diskrétny, pružnejší a príjemnejší v porovnaní so súdnym procesom. Účastníci sa nemusia zaoberať úkonmi či povinnosťami, ktoré im predpisuje súdne konanie (žaloba, dôkazy, súdne poplatky a podobne).

 

 

Podľa zákona č.420/2004 Z.z. je možné MEDIÁCIOU riešiť spory vznikajúce z:

- obchodných vzťahov a záväzkov (neplnenie zmlúv, splátok, exekúcie),

- občianskoprávnych vzťahov (susedské a iné spory),

- rodinnoprávnych vzťahov (majetkové a dedičské spory, delenie vlastníctva manželov, riešenie rozvodových a porozvodových konfliktov),

- pracovnoprávnych vzťahov (personálne otázky, nevyplatenie mzdy alebo odstupného).

counter

Etický kódex mediátora

Preambula

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1 - Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

-

dobrovoľnosti ich účasti,

 

-

možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,

-

skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,

-

odplatnosti služby mediátora na základe dohody,

-

úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody, o dôvernosti celého procesu.

Článok 2 - Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

-

nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov,prípadne s každou stranou zvlášť,

 

-

vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,

-

koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,

-

zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,

-

je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,

 

-

vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,

-

v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,

-

mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3 - Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

-

nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,

 

-

verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4 - Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

-

sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,

 

-

sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,

-

by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,

-

môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.