MEDIÁCIA je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol zo zmluvného alebo iného vzťahu.

 

Mediačný proces je neformálny, diskrétny, pružnejší a príjemnejší v porovnaní so súdnym procesom. Účastníci sa nemusia zaoberať úkonmi či povinnosťami, ktoré im predpisuje súdne konanie (žaloba, dôkazy, súdne poplatky a podobne).

 

 

Podľa zákona č.420/2004 Z.z. je možné MEDIÁCIOU riešiť spory vznikajúce z:

- obchodných vzťahov a záväzkov (neplnenie zmlúv, splátok, exekúcie),

- občianskoprávnych vzťahov (susedské a iné spory),

- rodinnoprávnych vzťahov (majetkové a dedičské spory, delenie vlastníctva manželov, riešenie rozvodových a porozvodových konfliktov),

- pracovnoprávnych vzťahov (personálne otázky, nevyplatenie mzdy alebo odstupného).

counter

Čaká vás súdne pojednávanie?

Nedokážete svoj spor vyriešiť iným spôsobom?

Myslíte si, že vo vašom prípade je súd nevyhnutný?

Premýšľajte skôr ako vstúpite do súdnej siene...

Váš vzájomný konflikt s protistranou zrejme dosiahol stav, kedy ho už nedokážete sami spolu vyriešiť aj keď ste obaja presvedčení, že ste pre to urobili maximum. Máte právo na súdnu ochranu a zabezpečenie spravodlivosti, garantuje vám to napokon aj Ústava Slovenskej republiky.

Existuje ale aj oveľa jednoduchšie riešenie. Pokiaľ súdne konania trvajú dlhé roky, mediáciou dospejete k dohode už za dni či týždne. Mediácia je proces postupnej dohody, ktorý prestupuje obsahom konfliktu, ktorý sa má vyriešiť. Je alternatívou k násilnému riešeniu konfliktu, riešeniu svojpomocou či súdnemu procesu. Mediácia je vyjednávanie pomocou ktorého účastníci sporu za pomoci neutrálnej osoby systematicky hľadajú možnosti vyriešenia sporu. Mediácia je proces, ktorý kladie dôraz na zodpovednosť účastníkov sporu za ich vlastné rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich život. Mediácia je spôsob riešenia sporov vlastnou vôľou a vlastným pričinením. V konečnom dôsledku sa dospeje dohoda ktorá spojí obe strany, žiadna strana sa nebude cítiť porazená a víťazom budú obe strany. Pre zúčastnené strany sa dosiahne oveľa prijateľnejší výsledok než je to v prípade súdneho sporu.

Mediátor môže riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a obchodných záväzkových vzťahov. Mediáciou nemožno riešiť veci, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.

Ak na nasledujúce otázky odpoviete „áno“ ste zrelí vyriešiť svoje starosti aj menej stresujúcim, menej finančne nákladným a moderným spôsobom riešenia konfliktov – MEDIÁCIOU:

-

myslíte si, že konflikt sa dá vyriešiť dohodou zúčastnených strán tak, aby víťazom boli obidve strany a aby nikto nebol porazený?

 

-

chcete svoj spor vyriešiť slobodne na dobrovoľnom princípe?

-

ste za viac efektívne, menej formálne, menej stresujúce a lacnejšie riešenie sporu?

Mediátor pri využití svojich sociálno-psychologických znalostí a zručností umožňuje stranám, aby dokázali presne vyjadriť, v čom vidia svoj problém a aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť dohoda, ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne ako svoju výhru.

Mediátor vytvára a udržiava počas priebehu mediácie takú atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre oboch účastníkov.