MEDIÁCIA je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol zo zmluvného alebo iného vzťahu.

 

Mediačný proces je neformálny, diskrétny, pružnejší a príjemnejší v porovnaní so súdnym procesom. Účastníci sa nemusia zaoberať úkonmi či povinnosťami, ktoré im predpisuje súdne konanie (žaloba, dôkazy, súdne poplatky a podobne).

 

 

Podľa zákona č.420/2004 Z.z. je možné MEDIÁCIOU riešiť spory vznikajúce z:

- obchodných vzťahov a záväzkov (neplnenie zmlúv, splátok, exekúcie),

- občianskoprávnych vzťahov (susedské a iné spory),

- rodinnoprávnych vzťahov (majetkové a dedičské spory, delenie vlastníctva manželov, riešenie rozvodových a porozvodových konfliktov),

- pracovnoprávnych vzťahov (personálne otázky, nevyplatenie mzdy alebo odstupného).

counter

Mediácia

Mediácia je mimosúdne riešenie konfliktov. Podľa zákona číslo 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov je to spôsob riešenia sporov, ktorý má oproti iným spôsobom isté výhody. Je flexibilnejší, menej formálny, rýchlejší, menej nákladnejší a hlavne sa účastníci sporu stávajú priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje Mediácia je dobrovoľná, účastníci sporu musia byť od počiatku minimálne prístupní k alternatíve skúsiť riešiť svoj problém touto cestou.

Mediátor pri využití svojich sociálno-psychologických znalostí a zručností umožňuje stranám, aby dokázali presne vyjadriť, v čom vidia svoj problém a aké riešenie by pre nich bolo prijateľné. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť dohoda, ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne, t.j. ako svoju výhru. Mediátor vytvára a udržiava počas priebehu riešenia sporu atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre oboch účastníkov.

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme. Napriek tomu že existujú spory, u ktorých je vylúčené, aby sa vyriešili mediáciou, má mediácia využitie v pracovnoprávnych, občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych veciach. Ide o majetkové otázky spojené s rozvodom, úprava rodičovských práv a povinností, susedské spory, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, spotrebiteľské spory, atď.

Cieľom mediácie je nielen odbremenenie súdov od sporov, ktoré môžu byť vyriešené iným spôsobom a v kratšom časovom horizonte, ale i zmena kultúry riešenia konfliktných situácií, zlepšovanie medziľudských vzťahov a uvedomenie si, že i pri rozdielnych názoroch a postojoch je možné dosiahnuť dohodu efektívnym spôsobom.